Chương trình đào tạo

Sáng tạo được game cấp độ cao

Thiết kế một Website hoàn chỉnh

Tạo được ứng dụng quản lý bằng Python

Lập trình Trí Tuệ Nhân Tạo và Máy Học